Spółka realizuje usługi w zakresie:

 • badania środowiska pracy – obowiązek monitorowania środowiska
  na stanowisku pracy pociąga za sobą konieczność wykonywania właściwych
  do stanowiska pomiarów, tzw. „pomiarów stanowiskowych”.
  Oferowane usługi obejmują:
  • pobieranie próbek do oceny narażenia zawodowego na:
   – pyły przemysłowe
   – substancje organiczne
   – substancje nieorganiczne
   – metale i ich związki
  • stężenie pyłowych czynników szkodliwych dla zdrowia
   – frakcja wdychalna
   – frakcja respirabilna
  • natężenie oświetlenia elektrycznego na zewnątrz
  • mikroklimat umiarkowany
  • mikroklimat gorący
  •  hałas na stanowiskach pracy
 • badania środowiska ogólnego:
  • hałas pochodzący od instalacji, urządzeń i zakładów przemysłowych